biuro rachunkowe, księgowość, chorzów, zabrze

Zakres usług

1. Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • kontrola sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej

2. Książka przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

3. Ryczałt, karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

4. Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącejprzebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4)

5. Doradztwo i usługi dodatkowe

 • doradztwo gospodarcze, w tym kompleksowa pomoc przy zakladaniu firmy tj:
 • - doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej sposobu opodatkowania
  - opracowanie umowy spółki
  - rejestracja w urzędzie lub sądzie gospodarczym
  - rejestracja w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędzie   Statystycznym

 • reprezentowanie interesów podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 • przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu.
 • wykonywanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38.
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT-u z materiałów budowlanych VZM.
 • przypominanie Klientom o nadchodzących terminach płatności i podatków do US i składek ZUS za pomocą e-mail lub sms.
facebook
Copyright © 2013 ASC
Zakaz kopiowania materiałów bez zgody autora.